Bài tập về câu bị động trong tiếng Anh


Thứ năm, 22/7/2021, 07:00 (GMT+7)

“She _______ of the accident yet”, bạn sẽ điền “hasn’t been informed”, “hasn’t being informed” hay “wasn’t been informed” vào chỗ trống trong câu trên?Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *